January 27, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

Bagaimana shalat orang yang tidak thuma’ninah?

3 min read

Bagaimana shalat orang yang tidak thuma’ninah?

Tidak sah, karena Rasulullah Saw memerintahkan agar orang yang tidak thuma’ninah mengulangi shalatnya. ِولَّاللا ُؿوُسَرَو ىدِّلَصُ َدِ ْسَمْلا َلَخَد ًلاُجَر لَّافَأ َةَ ْػ َ ُى ِبََأ ْنَع – ملسو ويلع للها ىلص – ُوَل َؿاَ َػف ِوْيَلَع َملَّالَسَف َءاَ َف ، ِدِ ْسَمْلا ِةَيِ اَ ِ « دِّلَصُت َْلد َكلَّا ِ َف ، دِّلَصَف ْعِجْرا » . َؿاَ َػف َملَّالَس لَّاُثُ ، ىلَّالَصَف َعَجَ َػف « دِّلَصُت َْلد َكلَّا ِ َف ، دِّلَصَف ْعِجْرا ، َكْيَلَعَو » . ِنِْمِلْعَ َف ِةَثِلالَّاثلا ِ َؿاَق . َؿاَق « ، اًعِ اَر لَّانِئَمْطَت لَّاتََّ ْعَ ْرا لَّاُثُ ، ِفآْ ُ ْلا َنِم َكَعَم َ لَّاسَيَػت اَِبِ ْأَ ْػقاَو ، ْ دِّػبَكَف َةَلْػبِ ْلا ِلِبْ َػتْسا لَّاُثُ ، َءوُضُوْلا ِغِبْسَ َف ِةَلالَّاصلا َلذِإ َتْمُق اَذِإ لَّانِئَمْطَت لَّاتََّ ْدُ ْسا لَّاُثُ ، اًسِلاَج لَّانِئَمْطَتَو َىِوَتْسَت لَّاتََّ ْعَفْرا لَّاُثُ اًدِجاَس ، لَّانِئَمْطَت لَّاتََّ ْدُ ْسا لَّاُثُ ، اًمِئاَق َؿِدَتْعَػت لَّاتََّ َكَسْأَر ْعَفْرا لَّاُثُ اَ دِّلُ َكِتَلاَص ِ َكِلَذ ْلَعْػفا لَّاُثُ ، اًمِئاَق َىِوَتْسَت لَّاتََّ ْعَفْرا لَّاُثُ ، اًدِجاَس ».

Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, ia melaksanakan shalat, Rasulullah Saw berada di sudut masjid. Rasulullah Saw datang, mengucapkan salam kepadanya dan berkata: “Kembalilah, shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat”. Ia kembali dan melaksanakan shalat.

Rasulullah Saw berkata: “Engkau mesti kembali, shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat”. Pada kali yang ketiga, ia berkata: “Ajarkanlah kepada saya”.

Rasulullah Saw berkata: “Jika engkau akan melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu’, kemudian menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah. Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur’an. Kemudian ruku’lah hingga engkau thuma’ninah dalam keadaan ruku’. Kemudian angkat kepalamu hingga engkau tegak sempurna. Kemudian sujudlah hingga engkau thuma’ninah sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau thuma’ninah duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau thuma’ninah sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk sempurna. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

BACA:   Keutamaan Qiyamullail atau Shalat Malam Menurut Quran dan Hadits

Shalat Thuma’ninah

ةني مطلاو :و وى نع وعفر ًلاثم لصفن ثيبِ ت ب فوكس وأ ،ة دعب فوكس.ا لقأو : ًلاثم عو لا في ءاضعلأا تست فأةيعفا لا ؿاق ام يوتعا نع عف لا لصفن ثيبِ . ضعب ؿاق ام ،فوكس نِّدأ رد بف يسانلا امأو ،ه ا ل بجاولا لا رد ب كلذوبى تظا نم حيحصلاو ،ةلبانتضا :لق فإو فوكسلا انهأ . ام ،ام نم عف لاو ،دو سلاو عو لا في ةحيبست ردق حراوتصا كست يى وأةيفنتضا ؿاق. ةيكلاتظا ؿاق ام ،ةلاصلا فا رأ عيتر في ام ًانمز ءاضعلأا را تسا يى وأ .Thuma’ninah adalah tenang setelah satu gerakan. Atau tenang setelah dua gerakan, kira-kira terpisah antara naik dan turun. Minimal Thuma’ninah adalah anggota tubuh merasa tenang, misalnya ketika ruku’, kira-kira terpisah antara naik dan turun, sebagaimana pendapat Mazhab Syafi’i. Dapat diukur dengan kadar ingatan wajib bagi orang yang mengingat. Adapun orang yang lupa kira-kira pada kadar minimal tenang, sebagaimana pendapat sebagian Mazhab Hanbali. Pendapat Shahih menurut mazhab adalah: tenang, meskipun sejenak. Atau tenangnya anggota tubuh kira-kira satu sujud, dan bangun dari ruku’ dan sujud, demikian menurut pendapat Mazhab Hanafi. sujud, dan bangun dari ruku’ dan sujud, demikian menurut pendapat Mazhab Hanafi.

TOPIK DAN AYAT QURAN ATAU INDEKS QURAN

Klik di bawah Ini

§  AL QUR’AN §  MAKANAN DAN MINUMAN
§  IMAN §  PAKAIAN DAN PERHIASAN
§  IBADAH §  SEJARAH
§  NABI MUHAMMAD SAW  §  BANGSA – BANGSA TERDAHULU
§  ILMU §  NABI NABI
§  PEMERINTAHAN, PERADILAN DAN HAKIM §  PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
§  HUKUM PIDANA, JINAYAH §  PERBANDINGAN AGAMA
§  HUKUM PRIBADI, WARISAN DLL §  ANAK ANAK
§  SOSIAL, EOKONOMI (MU’AMALAT) §  AKHLAQ DAN ADAB
§  JIHAD §  MAKANAN DAN MINUMAN
BACA:   Sujud Tilawah, Dalil dan 10 Ayat Sajadah

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.